Notariusze A. Kultys K. Skawińska​

Opłaty

Wynagrodzenie notariusza zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Podstawą określenia stawki taksy notarialnej jest:

Maksymalne wynagrodzenie wynosi od wartości:

Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.​

Notariusz pobiera maksymalnie połowę stawki wyżej wymienionej, za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,

2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej ( prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnionej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.z 2003 r . Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.),

8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnie mieszkaniową,

10) umowę przeniesienia własności, oddanie w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej          w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

11) ustanowienie hipoteki w celu innym, niż zabezpieczenie kredytu bankowego udzielonego  na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na  działalność gospodarczą,

12) przebieg licytacji lub przetargu,

13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali(Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr.141, poz.1492),

15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do 1 grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art.16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

15a) umowę deweloperską,

16) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym  w wykonaniu umowy deweloperskiej,

17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.4), prawa handlowego;

18) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;

19) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł.

20) za sporządzenie protokołu nie dojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;

21) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;

22) Za sporządzenie innego protokołu – 200 zł.

23) Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.

24) Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł.

25) Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.

26) Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.

27) Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

28) Za sporządzenie wpisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Maksymalne opłaty:

1) za poświadczenie własnoręczności podpisu lub aktu odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;

2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;

3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę –  6 zł;

4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:

a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego –   5 zł,

b) w innym celu – 30 zł;

5) za poświadczenie pozostawienia osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi 40 zł

Od wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu: 

1) do 1000 zł włącznie – 5 zł;

2) powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.

Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki wyżej określonej.

1. Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zestawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, zgodnie z art.5 ust.7 z dnia 4 marca 1944r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456) zwanego dalej ,,przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym”.

2. Za czynnością wymienioną w ust. 1, kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych dniach, maksymalna stawka wynosi 50% stawki określanej w ust. 1.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg targu. Wynagrodzenie notariusza za umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę   (tj. na rok 2014 kwota 420 zł)                                            

 Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy sporządzenie oświad- czenia o poddaniu się rygorowi egzekucji dotyczącej umowy najmu okazjonalnego wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę , o którym mowa w ustawnie z dnia 10 października 2002 roku minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną poza Kancelarią Notarialną, wynosi:

– w porze dziennej – 50 zł,

– w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł

– za każdą rozpoczętą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od odpuszczenia Kancelarii do powrotu

Wyliczone kwoty nie zawierają obligatoryjnych opłat pobieranych przez Kancelarie Notarialną w związku ze sporządzeniem wpisów i odpisów za każdą rozpoczętą stronę w kwocie 6 zł oraz opłaty za wniosek wieczystoksięgowy w kwocie 200 zł, jeżeli jest lub ma być złożona księga wieczysta.

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowe podatki i opłaty, które są przekazywane przez notariusza na konto właściwej Gminy oraz na konto właściwego sądu.

– Podatek od spadków i darowizn;

– Podatek od czynności cywilnoprawnych;

– Opłata sądowa.