Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: NOTARIUSZE ANNA KULTYS, KATARZYNA SKAWIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Radomiu przy ul. Sienkiewicza 6/1
Dane kontaktowe:
• adres: Henryka Sienkiewicza 6/1, 26-600 Radom
• e-mail: kultys@notar.pl, skawinska@notar.pl
• telefon: 48 360 02 92, 48 340 24 93

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji ww. celu lub przedawnienia roszczeń.
Odbiorcy danych
Dane osobowe Użytkownika przekazywane są firmom, z którymi współpracujemy w zakresie działalności IT, podmioty doręczające korespondencję oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownik ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi Użytkownika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
f. do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać lub zażądać przesłania danych innemu administratorowi, pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach powyżej).

Pamiętaj też, że masz:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.