Notariusze A. Kultys K. Skawińska​

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Wymagane dokumenty:

  1. Odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej;
  2. Podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego;
  3. Dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania);
  4. W przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
  5. Wartość rynkowa działki (cena sprzedaży);
  6. Warunki i data wydania działki;
  7. Wypis z rejestru gruntów wraz z wypisem z kartoteki budynków, a jeżeli powierzchnia uległa zmianie to również wyrys z mapy ewidencyjnej;
  8. Mapa z projektem podziału, w przypadku podziału nieruchomości;
  9. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podziału nieruchomości , gdy następuje podział działki o powierzchni mniejszej niż 3000 m2;

    

   Do umowy sprzedaży dodatkowo:

   – zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego na działkę  będącą przedmiotem umowy sprzedaży lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;

   – zaświadczenie z Urzędu Gminy czy podjęto uchwałę o rewitalizacji gruntów i o utworzeniu specjalnej strefy rewitalizacji;

   – zaświadczenie ze Starostwa ( teren powiatu) lub Urzędu Miejskiego o uproszczonym planie urządzenia lasu lub wydanej decyzji Starosty w tym zakresie dla działki będącej przedmiotem umowy sprzedaży lub postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia;

    – numer konta bankowego do zapłaty ceny;

   – umowa kredytowa i zaświadczenie o udzieleniu kredytu przy zakupie na kredyt;

   Ponadto przy umowie sprzedaży nieruchomości rolnej powyżej 3000 m2 zakupu może dokonać tylko rolnik indywidualny, a w przypadku zakupu przez inne osoby nieruchomości od 3000 m2 do 1 hektara Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. W przypadku zakupu nieruchomości rolnej powyżej 1 hektara do zakupu niezbędna jest zgoda Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości.

   Pozostałe informacje na temat zakupu nieruchomości rolnych bezpośrednio w kancelarii notarialnej.

   

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymieniowych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku od spadków i darowizn lub o zwolnieniu z podatku albo o przedawnieniu zobowiązania podatkowego;
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, lub darczyńców i obdarowanych(imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zamieszkania),
 4. dodatkowo w przypadku firm- aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 5. cena sprzedaży i daty płatności lub wartość rynkowa przy umowie darowizny;
 6. data wydania lokalu;
 7. nr konta bankowego, jeżeli płatność będzie przelewem;
 8. Umowa kredytowa i zaświadczenie o udzieleniu kredytu przy zakupie na kredyt
 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu;2. podstawa nabycia, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o zapłaceniu podatku od spadków i darowizn lub o zwolnieniu z podatku albo o przedawnieniu zobowiązania podatkowego;
 2. odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona lub numer księgi wieczystej;
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających(imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
 4. dodatkowo w przypadku firm- aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 5. nr konta bankowego, jeżeli płatność będzie przelewem;
 6. Umowa kredytowa i zaświadczenie o udzieleniu kredytu przy zakupie na kredyt.
 1. dane osobowe sprzedającego testament(imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 2. dane osoby powołanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania).
 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania);
 2. dane osobowe pełnomocnika(imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania);
 3. opis nieruchomości najlepiej- zwykły odpis z księgi wieczystej lub numer księgi albo inny tytuł własności np. przydział lokalu, wypis aktu notarialnego, postanowienie o zasiedzeniu, akt własności ziemi.
 1. dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania);
 2. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz jego aktu małżeństwa, PESEL zmarłego;
 3. odpisy skrócone aktu urodzenia dzieci i żony zmarłego, jeżeli zmienili nazwisko przez zawarcie związku małżeńskiego, to również odpisy skrócone aktu małżeństwa;
 4. jeżeli dzieci spadkodawcy zmarły przed nim potrzebne są również odpisy skrócone aktów urodzeń wnuków, a jeśli zmienili nazwisko przez zawarcie związku małżeńskiego, to również odpisy skrócone aktu małżeństwa;
 5. jeżeli spadkodawca nie pozostawił dzieci należy dostarczyć odpis skrócony aktu urodzenia rodziców wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone rodzeństwa spadkodawcy, a jeżeli zmienili nazwisko przez zawarcie związku małżeńskiego, to również odpisy skrócone aktu małżeństwa;
 6. oryginały własnoręcznego testamentu zmarłego lub wypis aktu notarialnego z podpisem notariusza (należy złożyć wszystkie testamenty, również te odwołane);
 7. jeżeli spadkodawca posiada nieruchomości lub lokale, dla których złożone są księgi wieczyste to należy dostarczyć odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej.
 1. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania);
 2. jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to również odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer z księgi wieczystej.

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane.